martes, 27 de agosto de 2019

Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (2019)


† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσφιλεῖς ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ συμπληροῦνται σήμερον 30 ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Ἡ εὐλογημένη αὕτη πρωτοβουλία ἔσχε δαψιλῆ καρποφορίαν. Δέν ἀπηυθύνθημεν μόνον πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε μόνον πρός τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά καί πρός πολιτικάς προσωπικότητας, πρός περιβαλλοντολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας, πρός τούς διανοουμένους καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ἐπιζητοῦντες τήν συμβολήν των.

Αἱ περιβαλλοντικαί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐλειτούργησαν ὡς ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, νά προβάλῃ μέ ἔμφασιν τήν ἀλήθειαν τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, τήν εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί χρῆσιν τῆς δημιουργίας καί τό πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου ἀσκητισμοῦ ὡς βάσιν διά τήν κατανόησιν τῶν αἰτίων καί ἀντιμετώπισιν τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ἡ σχετική μέ τήν θεολογικήν οἰκολογίαν ἤ οἰκολογικήν θεολογίαν βιβλιογραφία εἶναι ἐκτενεστάτη καί συγκροτεῖ ἐν τῷ συνόλῳ της ἀξιόλογον ὀρθόδοξον μαρτυρίαν ἔναντι μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προκλήσεων διά τήν σύγχρονον ἀνθρωπότητα καί τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς. Ἡ ἐνασχόλησις μέ τό οἰκολογικόν πρόβλημα καί τάς κοσμολογικάς διαστάσεις καί ἐπιπτώσεις τῆς ἁμαρτίας, αὐτῆς τῆς ἀλλοτριωτικῆς ἐσωτερικῆς «ἀνατροπῆς ἀξιῶν» εἰς τόν ἄνθρωπον, ἔφερεν εἰς τό προσκήνιον τήν συνάφειαν περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων καί τήν ἀνάγκην κοινῆς προσεγγίσεώς των. Στράτευσις διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας καί διά τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην εἶναι δράσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως δέν ἐγεννήθη ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν, δέν εἶναι δημιούργημά της. Αὐτή ἦτο ἁπλῶς ἡ ἀφορμή καί ἡ εὐκαιρία διά νά ἐκφράσῃ, νά ἀναπτύξῃ, νά διακηρύξῃ καί νά προβάλῃ ἡ Ἐκκλησία τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς της. Θεμέλιον τῆς ἀδιαπτώτου μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας διά τό φυσικόν περιβάλλον εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης καί ἡ θεολογία της. Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς κτίσεως εἶναι διάστασις τῆς πίστεώς μας, περιεχόμενον τῆς ζωῆς μας ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «βιωμένη οἰκολογία», ἔμπρακτος σεβασμός καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί πηγή τῶν οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων της. Κατ᾿ οὐσίαν, τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως εἶναι προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὅλας τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν κόσμον. Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἀσκητικόν ἦθος, ἡ ποιμαντική διακονία, ἡ σταυροαναστάσιμος βιοτή τῶν πιστῶν, ὁ ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιότητος, συγκροτοῦν μίαν κοινωνίαν προσώπων διά τήν ὁποίαν ἡ φυσική πραγματικότης δέν εἶναι ἀντικείμενον, χρηστικόν ὑλικόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀτόμου καί τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά ἐνέργημα, πεπραγμένον, δημιούργημα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά τό σεβασθῶμεν καί νά τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι «συνεργοί» αὐτοῦ, «οἰκονόμοι», «φύλακες», καί «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, νά καλλιεργήσωμεν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν.

Ἡ μέριμνα διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος δραστηριότης εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν, ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις αὐτῆς. Δέν ἔχει κοσμικόν, ἀλλά ἀμιγῆ ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρα, εἶναι «λειτουργική διακονία». Ὅλαι αἱ πρωτοβουλίαι καί αἱ δράσεις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία». Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ θεολογική οἰκολογία δέν ἀναφέρεται μόνον εἰς τήν ἀνάπτυξιν οἰκολογικῆς εὐαισθησίας καί εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ὅπως αὐτή πραγματώνεται καί βιοῦται ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, ὡς εἰκόνι καί προγεύσει τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ δοξολογικῇ πληρότητι καί φωτοχυσίᾳ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι παγκόσμια καί κοινά. Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις, σύγκλισις, συμπόρευσις, σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόητον, ἡ ἀνθρωπότης νά γνωρίζῃ τήν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος καί νά συνεχίζῃ νά συμπεριφέρεται ὡς νά μή ἐγνώριζεν. Ἐνῷ κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, τό κυρίαρχον πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέ πρόσημον τόν φετιχισμόν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους, ὤξυνε τά οἰκολογικά καί κοινωνικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῇ εὐρέως ἡ ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» καί ὅτι ἡ μή συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγκτον νομοτέλειαν τῆς οἰκονομίας θά ὁδηγήσῃ εἰς ἀνεξελέγκτους κοινωνικάς καί οἰκονομικάς καταστάσεις. Τοιουτοτρόπως, ἀγνοοῦνται καί δυσφημίζονται αἱ ἐναλλακτικαί μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ ἰσχύς τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς δικαιοσύνης.

Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι περαιτέρω διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἐξόχως σημαντικόν ὅτι αἱ καθ᾿ ἡμᾶς ἀρχιεπισκοπαί καί μητροπόλεις, πολλαί ἐνορίαι καί ἱεραί Μοναί, ἔχουν ἀναπτύξει οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί πρακτικάς διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, καί ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς. Πρέπει νά δοθῇ ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη νά λειτουργῇ ὡς χῶρος καλλιεργείας καί ἀναπτύξεως οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης. Ἡ παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου δι᾿ οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς σπουδαιότητος τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκπαιδεύσεως, συνεχίζον τήν σειράν τῶν σχετικῶν σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν Γ’ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν Θεολογίαν καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου – 4 Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐντάξεως εἰς τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μαθημάτων καί προγραμμάτων σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν καί τήν οἰκολογικήν παιδείαν. Ἡ λύσις τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν.

Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πλούσιον ἐν ἔργοις θεαρέστοις, καλοῦντες δέ τά ἀνά τήν οἰκουμένην φωτόμορφα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά προσεύχωνται διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, νά ζοῦν οἰκοφιλικῶς καί φιλαδέλφως εἰς ὅλας τάς διαστάσεις τῆς ζωῆς των, νά ἀγωνίζωνται διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί διά τήν προαγωγήν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, καί διατρανοῦντες ἅπαξ ἔτι τήν ἀλήθειαν ὅτι δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, ὅταν θίγεται ἡ «καλή λίαν» δημιουργία καί ὁ κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθείς ἄνθρωπος, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν ζωοπάροχον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ πάσης τῆς κτίσεως.                     

,βιθ’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Patriarchal Encyclical for the Indiction 2019


+ BARTHOLOMEW

By God’s Mercy

Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch

To All the Plenitude of the Church

Grace, Peace and Mercy from the Maker of All Creation
Our Lord, God and Savior Jesus Christ

Dearest brother Hierarchs and beloved children in the Lord,

With the goodness and grace of the all-bountiful God, today marks the 30th anniversary since the Holy Great Church of Christ established the feast of Indiction and first day of the ecclesiastical year as “the day of environmental protection.” We did not only address our Orthodox faithful, nor again just Christian believers or even representatives of other religions, but also political leaders, environmentalists and other scientists, as well as intellectuals and all people of good will, seeking their contribution.

The ecological activities of the Ecumenical Patriarchate served as the inspiration for theology to advance prominently the truth of Christian anthropology and cosmology, the Eucharistic worldview and treatment of creation, along with the spirit of Orthodox asceticism as the basis for understanding the reason for and response to the ecological crisis. The bibliography related to theological ecology or ecological theology is extensive and on the whole constitutes an admirable Orthodox witness before the major challenges of contemporary humanity and earthly life. Concern for the ecological crisis and for the global dimensions and consequences of sin – of this alienating internal “reversal of values” in humankind – brought to the surface the connection between ecological and social issues as well as for the need to address them jointly. Mobilizing forces for the protection of the integrity of creation and for social justice are interconnected and inseparable actions.

The interest of the Ecumenical Patriarchate for the protection of creation did not arise as a reaction to or as a result of the contemporary ecological crisis. The latter was simply the motivation and occasion for the Church to express, develop, proclaim and promote its environmentally-friendly principles. The foundation of the Church’s undiminished concern for the natural environment lies in its ecclesiological identity and theology. Respect and care for creation are a dimension of our faith, the content of our life in the Church and as the Church. The very life of the Church is “an experienced ecology,” an applied respect and care for creation, and the source of its environmental activities. In essence, the interest of the Church for the protection of the environment is the extension of the Holy Eucharist in all dimensions of its relationship to the world. The liturgical life of the Church, the ascetic ethos, pastoral service and experience of the cross and resurrection by the faithful, the unquenchable desire for eternity: all of these comprise a communion of persons for which the natural reality cannot be reduced to an object or useful matter to meet the needs of an individual or humanity; by contrast, this reality is considered as an act, deed the handiwork of a personal God, who calls us to respect and protect it, thereby rendering us His “coworkers,” “stewards,” “guardians,” and “priests” of creation in order to cultivate a Eucharistic relationship with it.

Care for the natural environment is not an added activity, but an essential expression of church life. It does not have a secular, but rather a purely ecclesiastical character. It is a “liturgical ministry.” All of the initiatives and activities of the Church are “applied ecclesiology.” In this sense, theological ecology does not merely refer to the development of an ecological awareness or the response to ecological problems on the basis of the principles of Christian anthropology and cosmology. On the contrary, it involves the renewal of the whole creation in Christ, just as this is realized and experienced in the Holy Eucharist, which is an image and foretaste of the eschatological fullness of the Divine Economy in the doxological wholeness and luminous splendor of the heavenly kingdom.

Most honorable brothers and most precious children in the Lord,

The ecological crisis reveals that our world comprises an integral whole, that our problems are global and shared. In order to meet these challenges, we require a multilayered mobilization, a common accord, direction and action. It is inconceivable for humankind to recognize the severity of the problem and yet continue to behave in oblivion. While in recent decades the dominant model of economic development in the context of globalization – highlighting the fetishism of financial markers and magnification of financial profit – has exacerbated ecological and economic problems, the notion still prevails widely that “there is no other alternative” and that not conforming to the rigid validity logic of the world’s economy will lead to unbridled social and financial situations. Thus, any alternative forms of development, along with the power of social solidarity and justice, are overlooked and undermined.  

For our part, however, we are obliged to assume greater measures for the application of the ecological and social consequences of our faith. It is extremely vital that our archdioceses and metropolises, as well as many of our parishes and sacred monasteries, have fostered initiatives and activities for the protection of the environment, but also various programs of ecological education. We should pay special attention to the Christian formation of our youth, so that it may function as an area of cultivation and development of an ecological ethos and solidarity. Childhood and adolescence are particularly susceptible life phases for ecological and social responsiveness. Aware of the urgency of environmental education, the Ecumenical Patriarchate devoted the Third in its series of international Halki Summits to the subject of “Theological Education and Ecological Awareness” (Istanbul, 31 May to 4 June 2019) with a view to incorporating ecology and environmental awareness into programs and curricula of theological schools and seminaries. The solution to the great challenges of our world is unattainable without spiritual orientation.

In conclusion, then, we wish all of you a favorable and blessed ecclesiastical year, filled with works pleasing to God. We invite the radiant children of the Mother Church throughout the world to pray for the integrity of creation, to be sustainable and charitable in every aspect of their lives, to strive for the protection of the natural environment, as well as the promotion of peace and justice. And we proclaim once more the truth that there can be no genuine progress, when the “very good” creation and the human person made in the image and likeness of God suffer. Finally, through the intercession of the first-among-the-saints Theotokos Pammakaristos, we invoke upon you the life-giving grace and boundless mercy of the Creator and Provider of all.

1 September 2019

Bartholomew of Constantinople
Your fervent supplicant before God

27/08 - San Osio de Córdoba, Obispo


El obispo Osio de Córdoba es venerado como Santo por la Iglesia Ortodoxa, aunque no por la Iglesia Católica. Su nombre es griego (Όσιος), pero su procedencia es hispana – cosa que sabemos por nuestra historia – pero que además lo confirman San Atanasio y Simeón Metaphastes. Nació en Córdoba, probablemente en el año 256, deduciéndose esta fecha del hecho incontestable de que se sabe que murió en el año 357 en Sirmio con 101 años de edad. San Atanasio sigue diciendo que en el año 355 llevaba unos sesenta años como obispo de Córdoba, luego debió ser elegido alrededor del año 294. Participó en el Concilio de Nicea y según las actas del mismo, como era hispano y no conocía el griego, tuvo que explicarse mediante intérpretes.

Durante la persecución de Diocleciano fue torturado como confesor de la fe en Cristo y desterrado. Las huellas de esos tormentos eran aún visibles cuando participó en el Concilio de Nicea, conforme lo dice Nicéforo, en el capítulo XIV de su octavo libro. Sobre los tormentos a los que se vio sometido habla el mismo Osio en su carta al emperador Constancio: “He completado la tarea de la confesión, primero en la persecución promovida por tu abuelo Maximiano”.

Asistió también al concilio de Iliberis (Elvira), pues su firma aparece en las actas del mismo en el undécimo puesto y si las actas se firmaban por orden de antigüedad en el episcopado, esto nos da a entender que llevaba relativamente poco tiempo como obispo. Llamado por el emperador Constantino, dejó Hispania y marchó con él a Milán. Muy probablemente influyó en la conversión del emperador, ya que éste lo tenía en gran estima y solicitaba sus consejos, sobre todo cuando estaba confuso entre abrazar el cristianismo, como quería su madre Elena, o continuar en el paganismo. El historiador pagano griego Zósimo, que vivió en el siglo V, llega a decir que el emperador se convirtió “gracias a un egipcio de Hispania”, por lo que los historiadores, dándole a la palabra “egipcio” el significado de “mago, sacerdote o sabio” identifican a Osio como el “egipcio hispano” que en aquellas fechas vivía en la corte del emperador Constantino y tenía influencias sobre él.

Cuando los donatistas africanos depusieron al obispo Ceciliano de Cartago acusándolo de traidor y eligieron a Mayorino, la noticia llegó hasta el Papa San Melquíades, quien habiendo oído a Ceciliano, lo confirmó en su sede. Los donatistas apelaron al emperador Constantino, el cual confirmó la decisión del Papa y los amenazó. Entonces los donatistas acusaron al obispo Osio, que era consejero del emperador, y al Papa Melquíades, como traidores y cómplices del obispo Ceciliano. Dijeron que los obispos hispanos habían declarado a Osio como traidor, pero que éste había sido absuelto por los obispos de las Galias, por lo cual había podido acceder hasta el emperador, a quien instigó en contra de los donatistas. San Agustín, en su libro Primero “Contra Parmeniano” dice que estas acusaciones son falsas, añadiendo que precisamente Osio fue quien suavizó los ánimos del emperador.

Cuando Osio fue enviado a Alejandría para poner calma entre Arrio y San Atanasio, viendo que era imposible hacer cambiar de opinión a Arrio, propuso la celebración de un concilio. Éste se celebró en Nicea en el año 325, asistiendo trescientos dieciocho obispos, presididos por el mismo Osio que firmó el primero después de los legados enviados por el Papa. En su firma dice: “Yo, Osio, obispo de la ciudad de Córdoba en la provincia de Hispania, digo que creo lo que anteriormente se dice. Víctor y Vicente, presbíteros de la ciudad de Roma enviados por nuestro venerable Papa y Obispo Silvestre, subscribimos”. El concilio condenó las tesis de Arrio, confirmó la divinidad del Verbo (Λόγος) y Osio subscribió las tesis del Concilio, luego es absolutamente falso acusar a Osio de Córdoba como obispo arriano.

El Concilio de Nicea – ya lo hemos dicho anteriormente en alguna ocasión – confirmó la consustancialidad del Verbo tal y como se menciona en el primer capítulo del Evangelio de San Juan: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios”. El Hijo es consustancial al Padre, de su misma naturaleza y esto fue definido en el Credo Niceno, en cuya confección Osio había colaborado muy activamente. Osio redactó nuestra profesión de fe, que fue suscrita por todos los obispos presentes, a excepción de cinco arrianos. Previamente, Osio había asistido también al Concilio Gangrense, celebrado en Paflagonia en el año 324, aunque los cánones de este concilio, que no se considera Ecuménico, fueron todos de carácter disciplinario, no dogmático.

Cuando el emperador Constantino murió – que por cierto, fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, que era un obispo arriano – Osio volvió a Hispania. Hay quienes afirman que en los últimos años de su reinado, Constantino se inclinó hacia el arrianismo y de hecho, desterró a San Atanasio, que era el patriarca de Alejandría, hasta las tierras germánicas de Tréveris, pero hay que decir también que en su testamento, el emperador revocó esta orden anterior suya. San Atanasio volvió a su sede alejandrina, pero allí fue duramente atacado por los arrianos e incluso se vio perseguido por el emperador Constancio. Para apoyar a San Atanasio se convocó el concilio de Sardis (Sárdica) en el año 347, asistiendo trescientos obispos griegos y setenta y seis latinos. También Osio presidió este concilio y redactó la mayor parte de sus cánones, todos los cuales, apoyaban las tesis de San Atanasio a quién se le restituyó su sede. Posteriormente, ya en Córdoba, Osio convocó un concilio provincial reiterando todos los acuerdos del concilio de Sardis.

El emperador Constancio se había puesto abiertamente al lado de los arrianos y en el año 355 desterró al Papa Liborio por no querer firmar la condena a San Atanasio; y no satisfecho con esto, pensando que Osio tenía una gran influencia sobre todos los obispos que profesaban la fe ortodoxa, arremetió contra él. A las amenazas del emperador respondió Osio, que ya tenía cien años de edad, con esta carta: “Yo fui confesor de la fe cuando la persecución de tu abuelo Maximiano. Si tú la reiteras, estoy dispuesto a padecerlo todo antes que a derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad. Haces mal al escribir tales cosas y en amenazarme. Acuérdate que eres mortal y debes temer al día del juicio. Consérvate puro para ese día y no te mezcles en cosas eclesiásticas ni aspires a enseñarme, puesto que eres tu quién debes recibir lecciones de mi. Dios te confió el imperio y a nosotros nos confió la Iglesia… Te digo esto porque me preocupa tu salvación. Ni estoy ni estaré de acuerdo con los arrianos ni les ayudo, sino que anatematizo esa herejía y por eso, no puedo suscribir la condenación de Atanasio, a quienes la Iglesia romana y un concilio, ha declarado inocente”. Por estas letras, podemos deducir que San Osio tenía muy clara la división de poderes entre Iglesia y estado.

Cuando el emperador recibió la carta se enfureció y ordenó que se presentara en Sirmio, ciudad de Panonia (la actual Sremska Mitrovica, en Serbia). Allí nuevamente se negó a condenar a San Atanasio, aunque fue azotado y sometido a tormentos por los verdugos del emperador. Bajo tormento, tuvo la debilidad de comulgar con los arrianos Ursacio y Valente, pero como indica el propio San Atanasio, inmediatamente se arrepintió de este acto: “Por lo tanto, a tal fin, tuvo una ligera debilidad: pero antes de morir, en su testamento, tuvo la autoridad de condenar la herejía arriana, prohibiendo aprobarla o recibirla”. Y en Sirmio murió, con 101 años de edad, conforme lo testifica Sócrates Escolástico en su Libro Segundo, capítulo XXXI.

Viendo cuál fue su trayectoria a lo largo de toda su vida, parece increíble que se le haya acusado de no ser fiel a la ortodoxia. Redactó el Credo de Nicea, absolvió a San Atanasio y con cien años de edad tuvo la valentía de escribirle al emperador en los términos descritos más arriba. Sometido a tormento, es verdad que tuvo la debilidad de comulgar con dos arrianos, pero inmediatamente se arrepintió. Por eso, sus detractores, principalmente católicos, dicen que claudicó al final de su vida, cosa que no es cierta. Han llegado a acusarle de que firmó un documento profesando la fe arriana y que incluso volvió a Hispania para propagarla, cosa que es absolutamente falsa. Es verdad que en la Iglesia Latina no recibe veneración, pero en las Iglesias de Oriente, tanto en las Iglesias Ortodoxas como en la Iglesia Católica de rito bizantino, sí que se le venera como Santo.

Se le acusa de tratar con herejes excomulgados, cosa que estaba prohibida en los antiguos cánones, pero es que Osio cedió porque lo estaban atormentando, y de inmediato se arrepintió amargamente. Hizo algo parecido a lo que hizo San Martín de Tours – cuya santidad no ponemos en duda – cuando consintió en comulgar con los obispos itacianos para salvar de los rigores del emperador a los priscilianistas. Y al igual que Osio, San Martín se arrepintió. El caso de Osio es exactamente igual, como lo cuenta el mismísimo San Atanasio, pero se le aplica distinto rasero de medir.

Se le acusa de firmar en Sirmio una profesión de fe arriana y eso, San Atanasio, que debía estar mejor informado que nadie, no lo menciona en absoluto, aunque los arrianos así lo propagaran. San Atanasio – que es la mejor defensa de Osio – llega a escribir: “Osio murió protestando contra la violencia, condenando la herejía arriana y prohibiendo que nadie la siguiese ni amparase. ¿Para qué he de alabar a este viejo santo, confesor insigne de Jesucristo? No hay nadie en el mundo que ignore que Osio fue desterrado y perseguido por la fe. ¿Qué Concilio hubo que él no presidiese? ¿Cuando habló delante de los obispos sin que todos le dieran la razón? ¿Qué Iglesia no fue defendida y amparada por él? ¿Qué pecador se le acercó que no recobrase aliento o salud? ¿A qué enfermo o menesteroso no favoreció y ayudó en todo?” (Apología “De fuga sua”).

Además, si la firma hubiese existido, habría sido conseguida bajo tortura, lo que la hace inválida. Otros se basan en la obra “De viris illustribus” de San Isidoro de Sevilla que habla de la “muerte del sacrílego Osio” que quiso imponer el arrianismo en la Bética, pero es que esta afirmación se cae por su peso, ya que San Isidoro no lo escribe “de motu proprio”, sino refiriéndose a un escrito de Marcelino, que era un sacerdote prisciliano. O sea, que no lo escribe como cosa que él sabe, sino como cosa que otro dice. Además, hay que recordar que después del episodio de Sirmio, Osio jamás volvió a Hispania, conforme lo confirma el Menologio griego: “Acabó la vida en el destierro”.

Todo esto queda confirmado aun más por los acontecimientos tal y como ocurrieron: Constancio salió de Roma hacia Sirmio el día 14 de las Kalendas de junio del año 357. Tardaría cierto tiempo en llegar a Sirmio. Allí convocó a varios obispos arrianos y torturó a Osio para que comulgase con Ursacio y Valente. Según escribe San Atanasio, Osio murió ese mismo año e incluso el Menologio griego afirma que fue el 27 de agosto. En pleno siglo IV, en un mes escaso, era muy difícil, y más para un anciano de cien años, ir de Sirmio a Hispania (desde la actual Serbia hasta la actual Andalucía, en España). Osio no volvió a Hispania.

Se conocen algunos escritos de San Osio obispo de Córdoba: en primer lugar, el “Credo de Nicea” en cuya redacción contribuyó activamente, una carta escrita al emperador Constantino y otra escrita al emperador Constancio, una carta escrita al Papa Julio, los cánones del concilio de Sardis, un tratado sobre la “interpretación de las vestiduras de los sacerdotes” en la Ley Antigua y una carta escrita a su hermana, de la que habla San Isidoro de Sevilla diciendo de ella que “está escrita en un apacible y hermoso estilo”. ¿Se puede deducir de esta frase de San Isidoro que tenía mala opinión de Osio? Yo creo que no. Hoy se conmemora su festividad en Oriente y yo estoy convencido de que algún día, la Iglesia Latina reconocerá su santidad. Con él se está cometiendo una injusticia, mayor incluso que la que se cometió con Galileo.

Antonio Barrero


Fuente: Preguntasantoral

martes, 13 de agosto de 2019

Memoria de actividades de S.E. Policarpo en los meses de junio y julio de 2019


JUNIO DE 2019

01/06: Acompañado por el Lector José Pino viajó a Jerez de la Frontera (Cádiz), donde bendijo el nuevo templo de nuestra parroquia local de la SSma. Madre de Dios y Santa Melania, y seguidamente presidió la celebración de las Grandes Vísperas del Domingo.

02/06: Celebró la Divina Liturgia Pontifical del Domingo VI de la Santa Pascua (Domingo del Ciego) en el Templo de nuestra Parroquia de San Serafín de Sarov en Sevilla, en el curso de la cual ordenó Subdiácono al Lector José (Pepe) Sánchez. Seguidamente asistió a la Asamblea General extraordinaria de dicha Parroquia, y después participó en el almuerzo festivo comunitario ofrecido por su coadjutor, el Rvdo. Presbítero Víctor. De vuelta en Madrid se reunió en su despacho con el Arconte del Trono Ecuménico en París Anestis Arnópoulos y su mujer, que se encontraban de paso por Madrid, y posteriormente cenó con ellos.

04/06: Por la noche presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Catedral de la Vigilia Sagrada con ocasión de la Fiesta de Despedida de la Santa Pascua (Fin del Tiempo Pascual), compuesta por los Oficios de las Grandes Vísperas pascuales, los Maitines pascuales y la Divina Liturgia pascual.

05/06: Asistió en la Catedral a la celebración de las Grandes Vísperas Solemnes de la Ascensión.

06/06: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Catedral de la Divina Liturgia por la gran Fiesta litúrgica de la Ascensión de Nuestro Señor.

08/06: Asistió en la Catedral a la celebración de las Grandes Vísperas del Domingo.

09/06: Presidió en la Catedral el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical del Domingo VII de la Santa Pascua (Domingo de los SS. Padres del I Concilio Ecuménico, Nicea 325 d.C.). Seguidamente asistió en la Catedral a la celebración, a las 13:00 horas, de la Divina Liturgia de nuestra Parroquia Ortodoxa Ucraniana de Madrid. Por la tarde estuvo representado por el Rvdmo. Archimandrita del Trono Ecuménico Demetrio, Vicario General, en la Oración Ecuménica con ocasión de la Fiesta de Pentecostés, organizada por el homónimo Foro ecuménico madrileño en el templo de la parroquia ortodoxa rumana de Villaverde (Madrid).

11/06: Participó en la recepción ofrecida en su residencia por el Excmo. Sr. Embajador de Grecia en España y Andorra al Cuerpo Diplomático y a los Empresarios griegos en España y españoles en Grecia.

12/06: Acompañado por el Rvdmo. Archimandrita del Trono Ecuménico Demetrio, Vicario General, se reunió en su despacho en el Ministerio de Justicia con la Excma. Sra. Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, en presencia de la Excma. Sra. Subdirectora General de Relaciones con las Confesiones.

14/06: Celebró en las cercanías de Madrid el Sacramento del Matrimonio entre Antonios Rotsas y Verónica Polo.

15/06: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Catedral de la Divina Liturgia con ocasión del Sábado de los Difuntos antes de Pentecostés, y seguidamente el Oficio Sagrado de Gran Conmemoración de los Difuntos. Después celebró en la Catedral el Sacramento de la Santa Iluminación (Bautismo, Crismación, Eucaristía) de Lydia, hija de Vassileios y Chiara Kalogirou. Por la tarde asistió en la Catedral a la celebración de las Grandes Vísperas del Domingo de Pentecostés.

16/06: Presidió en la Catedral el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical del Domingo del Santo Pentecostés. Al término de la Liturgia presidió el Oficio de las Grandes Vísperas Solemnes del Espíritu Santo, en el curso de las cuales leyó las tres Oraciones de la Genuflexión. Seguidamente presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Catedral, a las 13:00 horas, de la Divina Liturgia de Pentecostés, de las Grandes Vísperas del Espíritu Santo y de la Gran Conmemoración de los Difuntos de nuestra Parroquia Ortodoxa Ucraniana de Madrid.

17/06: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Catedral de la Divina Liturgia por la Fiesta del Espíritu Santo.

21/06: Junto con los clérigos de la Catedral celebró el Sacramento del Óleo Santo del mes de Junio.

22/06: Asistió en la Catedral a la celebración de las Grandes Vísperas del Domingo.

23/06: Presidió en la Catedral el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical del Domingo de Todos los Santos. Seguidamente asistió en la Catedral a la celebración, a las 13:00 horas, de la Divina Liturgia de nuestra Parroquia Ortodoxa Ucraniana de Madrid.

25/06: Viajó a Atenas (Grecia) para comenzar su período de descanso estival.

26/06: Junto con sus clérigos celebró en la iglesia parroquial ateniense de la Ssma. Madre de Dios Fuente Vivificadora el Sacramento del Óleo Santo.

27/06: Se reunió en su despacho con el Excmo. Obispo de Thespiés Simeón, Vicario General del Arzobispado de Atenas.

28/06: Por la mañana viajó a su ciudad natal de Náfpaktos (Lepanto). Al mediodía visitó en su despacho al Emmo. Metropolita de Náfpaktos Jeroteo, con el cual almorzó.

29/06: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) en el catolicón del Monasterio femenino de la Ssma. Madre de Dios de la Pronta Escucha de Náfpaktos la celebración del Oficio de Maitines y la Divina Liturgia por la Fiesta de los SS. Apóstoles Pedro y Pablo. Al término de la Liturgia presidió el Oficio de Gran Conmemoración de nuestro hermano Georgios, pariente suyo por parte materna.

30/06: Presidió en la Iglesia Catedral de San Demetrio de Náfpaktos el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical del Domingo III de Mateo y de la Fiesta de los SS. 12 Apóstoles. Por la tarde copresidió junto con el Emmo. Metropolita de Náfpaktos Jeroteo la celebración de las Grandes Vísperas Solemnes y la Artoclasía por la Fiesta de los SS. Cosme y Damián, médicos taumaturgos, en la homónima Capilla de la parroquia de Santa Parasceve de Náfpaktos, su parroquia natal.JULIO DE 2019

01/07: Presidió en la homónima Capilla de Náfpaktos arriba mencionada la celebración del Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical por la Fiesta de los SS. Cosme y Damián, médicos taumaturgos, su fiesta patronal.

02/07: Presidió en el catolicón del Monasterio femenino de los SS. Nectario y Fanurio, cerca de Náfpaktos, la celebración del Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical con ocasión de la Fiesta de San Juan Maxímovich, cuyas reliquias y túnica se custodian allí. Al término de la Liturgia presidió el Oficio de Artoclasía con tal ocasión, y seguidamente participó en el almuerzo festivo monástico.

07/07: Presidió en el Santuario de la Santa Gran Mártir Ciriaca, situado en el centro de la Provincia montañosa de Náfpaktos, el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical del Domingo III de Mateo y de Sta. Ciríaca, con ocasión de su Fiesta patronal. Al término de la Liturgia presidió el Oficio de Artoclasía con tal ocasión, y seguidamente participó en el almuerzo festivo comunitario ofrecido por el Consejo Eclesiástico de dicho Santuario. Por la tarde ejerció en su barrio de Náfpaktos su derecho como ciudadano votando en las elecciones generales parlamentarias griegas.

08/07: Junto con sus clérigos celebró en la iglesia parroquial de Santa Marina de Heliópolis (Atenas) el Funeral de nuestro hermano Vassileios, durante años miembro del Consejo Eclesiástico de dicha parroquia ateniense.

09/07: Viajó a Constantinopla.

10/07: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Iglesia Patriarcal de San Jorge en el Fanar de las Grandes Vísperas Solemnes por la Fiesta de la Santa Gran Mártir Eufemia, cuyo sagrado cuerpo completo se custodia en la Iglesia Patriarcal.

11/07: Presidió en la Iglesia Patriarcal arriba mencionada el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical con ocasión de la Fiesta de Santa Eufemia, en presencia de Su Santidad el Patriarca Ecuménico y de los Miembros del Santo Sínodo, que celebraban su reunión ordinaria en esos días. Por la noche participó en la cena ofrecida a Su Santidad y a los Padres Sinodales por el Emmo. Metropolita de Chicago Natanael, miembro del Santo Sínodo, con ocasión de su pasada Onomástica (11/06).

12/07: Por la mañana asistió en la Iglesia Patriarcal de San Jorge en el Fanar a la celebración del Oficio de Maitines y de la Divina Liturgia con ocasión de la Fiesta de San Paísio el Hagiorita taumaturgo. Después fue recibido en audiencia privada por Su Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé I y seguidamente asistió junto con otros Jerarcas, en el Salón del Trono del Palacio Patriarcal, a la audiencia pública por parte de Su Santidad al recién elegido Presidente de la Región de Ática y al recién elegido Alcalde de Atenas. Por la tarde regresó a Atenas.

14/07: Presidió en la iglesia parroquial de Santa Parascevede Náfpaktos el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical del Domingo de los SS. Padres del IV Concilio Ecuménico (Calcedonia, 451 d.C.). Por la tarde participó en el Monasterio de la Dormición de la Ssma. Madre de Dios, situado en el remoto y montañoso pueblo de Ampelakiótissa, en el Oficio de Acogida oficial por el Emmo. Metropolita de Náfpaktos Jeroteo, el clero, los monjes y más de 700 fieles de parte de la reliquia de la mano derecha del santo Hieromártir Policarpo, obispo de Esmirna, que se custodiaba en dicho Monasterio desde hacía casi 500 años y fue robada en Marzo de 2013. Seguidamente participó en la cena ofrecida con tal ocasión por el Abad de dicho Monasterio.

16/07: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la iglesia parroquial de la Santa Gran Mártir Marina de Heliópolis (Atenas) de las Grandes Vísperas Solemnes y de la Artoclasía con ocasión de su Fiesta patronal. Seguidamente asistió en el patio de dicha iglesia a la manifestación musical folklórica tradicional dedicada al 100º aniversario del Genocidio de los Griegos del Ponto por parte de los “Jóvenes Turcos” (1919-2019).

17/08: Presidió en la iglesia arriba mencionada el Oficio de Maitines, seguido por la Divina Liturgia Pontifical, con ocasión de la Fiesta de S. Marina, su fiesta patronal. Por la tarde presidió las Vísperas Solemnes post-festivas de Santa Marina y la posterior procesión de las reliquias y del icono sagrado de Santa Marina por las calles de Heliópolis. Después de la procesión asistió en el patio de dicha iglesia a la manifestación musical folklórica tradicional dedicada al Helenismo del Asia Menor. Seguidamente, en el comedor parroquial, participó en la cena ofrecida por parte de su párroco, el Rvdmo. Archimandrita Serafín, y del Consejo Eclesiástico a los clérigos y seminaristas católicos romanos becarios de la “Diaconía Apostólica” de la Ssma. Iglesia de Grecia en el curso estival de Lengua Neohelénica.

18/07: Copresidió, junto con otros Jerarcas de la Ssma. Iglesia de Grecia, en el catolicón del Monasterio de los SS. Agustín de Hipona y Serafín de Sarov, situado cerca de Náfpaktos, la celebración de las Grandes Vísperas Solemnes y la Artoclasía con ocasión de la Fiesta del Traslado de las Reliquias Sagradas de San Serafín de Sarov, su segunda Fiesta patronal. Seguidamente, en el comedor del Monasterio, participó en la comida festiva.

19/07: Copresidió, junto con los otros Jerarcas, en el catolicón del Monasterio arriba mencionado, el Oficio de Maitines y concelebró junto con ellos a la seguida Divina Liturgia Pontifical con ocasión de dicha segunda Fiesta patronal. Seguidamente participó en el refectorio monástico en el almuerzo festivo comunitario, ofrecido con tal ocasión de parte de su Abad. Por la noche viajó a Trípoli (Grecia) como huésped del Emmo. Metropolita de Mantinea y Cinuria Alejandro, ex Metropolita de Náfpaktos.

20/07: Presidió en la iglesia parroquial del Santo Profeta Elías de Trípoli el Oficio de Maitines con Artoclasía, seguido por la Divina Liturgia Pontifical con ocasión de su Fiesta patronal. Seguidamente, junto con el Metropolita Alejandro, participó en el almuerzo festivo ofrecido por el Párroco y el Consejo Eclesiástico de dicha Parroquia. Por la tarde, junto con los Emmos. Metropolitas Alejandro y Crisóstomo, copresidió en la iglesia parroquial de San Juan Crisóstomo del pueblo de Lucas la celebración de las Grandes Vísperas del Domingo, seguidas por el Oficio de Conmemoración de la Presbítera Catina, que celebró su hijo el Emmo. Metropolita de Patras Crisóstomo, nativo de dicho pueblo, con ocasión del 1º aniversario de su dormición en el Señor. Después participó en la cena ofrecida con tal ocasión por parte del Metropolita Crisóstomo.

21/07: Copresidió, junto con el Emmo. Metropolita de Mantinea y Cinuria Alejandro y el Excmo. Obispo de Cernitsa Crisanto, en la iglesia parroquial de San Nicolás del pueblo de Pápari, el Oficio de Maitines, y concelebró junto con dichos Jerarcas la Divina Liturgia Pontifical del Domingo V de Mateo. Al término de la Liturgia fueron celebrados los Oficios Sagrados de Artoclasía por la salud y la prosperidad de todos los originarios del pueblo de Pápari y la Gran Conmemoración por el descanso del alma de todos los Difuntos originarios de este pueblo. Seguidamente, en el patio de la iglesia arriba mencionada fue presentado oficialmente al público el Libro del Metropolita Alejandro, nativo de Pápari, acerca de la plurisecular historia de este pueblo de Arcadia desde su fundación en los tiempos lejanos de la Grecia antigua hasta nuestros días. Después participó en el almuerzo ofrecido con tal ocasión por parte del Metropolita Alejandro. Por la tarde, junto con los Metropolitas Alejandro y Crisóstomo, concelebró en la iglesia parroquial de San Elías de Trípoli el Sacramento del Matrimonio de la sobrina del primero, que lo acompañó en la comida matrimonial festiva ofrecida más tarde por parte de los novios y sus familiares.

25/07: Copresidió, junto con los Emmos. Metropolitas de Filadelfia Melitón, que presidió, y de Náfpaktos Jeroteo, la celebración en la iglesia parroquial de la Santa Mártir Parasceve de Náfpaktos, su parroquia natal, de las Grandes Vísperas Solemnes, con ocasión de su Fiesta patronal. Seguidamente, junto con dichos Jerarcas, participó en la procesión por las calles de Náfpaktos de las reliquias y del icono sagrado de Santa Parasceve, con una parada en la plaza central de la ciudad para la celebración del Oficio de la Artoclasía y la Homilía panegírica.

26/07: Junto con los Jerarcas arriba mencionados copresidió en la iglesia de Santa Parasceve de Náfpaktos el Oficio de Maitines y concelebró la Divina Liturgia Pontifical con ocasión de su Fiesta patronal. Seguidamente participó en el almuerzo festivo comunitario ofrecido con tal ocasión por parte del Párroco y del Consejo Eclesiástico de dicha parroquia. Por la tarde presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) en la Capilla de San Pantaleón, médico taumaturgo, situada en el pueblo de Antirrion, cercano a Náfpaktos, la celebración de las Grandes Vísperas Solemnes y de la Artoclasía con ocasión de su Fiesta patronal.

27/07: Presidió desde el Trono Episcopal (corostasía) la celebración en la Iglesia Catedral de San Demetrio de Náfpaktos el Oficio de Maitines y la Divina Liturgia por la Fiesta del Santo Gran Mártir Pantaleón, médico taumaturgo.

28/07: Copresidió, junto con el Emmo. Metropolita de Náfpaktos Jeroteo, en la Iglesia Catedral de San Demetrio de Náfpaktos, la celebración del Oficio de Maitines y concelebró con él la Divina Liturgia Pontifical del Domingo VI de Mateo. Al término de la Liturgia fueron celebrados los Oficios Sagrados de Artoclasía por la salud y la prosperidad de todos los inmigrantes originarios de la ciudad y provincia de Náfpaktos y de la Gran Conmemoración de los Difuntos por el descanso del alma de todos los inmigrantes difuntos originarios de dicha ciudad y provincia. La Sacra Metrópolis de Náfpaktos dedica cada último domingo del mes de Julio a los inmigrantes vivos y difuntos originarios de la Ciudad y Provincia de Náfpaktos. Por la noche, en la Plaza Municipal, participó, junto con el Metropolita Jeroteo, en la manifestación musical folklórica tradicional dedicada al Mar Egeo y organizada en común por la Sacra Metrópolis y el Ayuntamiento de Náfpaktos en honor de todos los inmigrantes lepantinos que se encuentran en este período estival en la ciudad.

29/07: Visitó en su despacho al Emmo. Metropolita de Náfpaktos Jeroteo para despedirse de él con ocasión de su regreso a España, y a continuación almorzó con él.

31/07: Junto con sus clérigos celebró en la iglesia parroquial de la Ssma. Madre de Dios Fuente Vivificadora de Atenas el Sacramento del Óleo Santo.

sábado, 10 de agosto de 2019

El Patriarcado Ecuménico canonizará al Arzobispo Lucas de Sinferópolis (Crimea, Ucrania)


El Santo y Sagrado Sínodo del Patriarcado Ecuménico ha aceptado la solicitud de Su Beatitud Epifanio, Metropolitano de Kiev y Toda Ucrania, de canonizar al Arzobispo Lucas de Sinferópolis (Crimea, Ucrania), Médico y Taumaturgo.

La fiesta de San Lucas será el 11 de junio, el día de su reposo en el Señor.

viernes, 9 de agosto de 2019

Divina Liturgia en el Metoquio ruso de San Pantaleón


Hoy, viernes 9 de junio de 2019, Su Toda Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé presidió desde el Trono (corostasía) la Divina Liturgia en el Metoquio Ruso de San Pantaleón de Gálata en memoria del Santo homónimo, cuya fiesta se celebra hoy según el Viejo Calendario.

Fuente: fanarion.blogspot.com
Traducción propia del griego

 

Visita del presidente de Ucrania al Patriarcado Ecuménico


El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo una visita ayer, jueves 8 de agosto de 2019, al Patriarca Ecuménico, junto a una delegación que incluía al embajador de Ucrania en Ankara y al cónsul de ese mismo país en Constantinopla.«Del mismo modo que Constantinopla os concedió el Bautismo hace 1.031 años, ahora os hemos dado la independencia. [...] Constantinopla no interferirá en los asuntos internos de la Iglesia de Ucrania, que es totalmente independiente y autocéfala, pero sí le dará su protección y oraciones», dijo el Patriarca Bartolomé al Presidente.
Por su parte, el presidente Zelenski expresó su alegría por poder visitar al Patriarcado Ecuménico.


Fuente: Romfea News
Traducción del inglés y adaptación propias