lunes, 31 de agosto de 2020

Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για αρχή της Ινδίκτου (2020)


ριθμ. Πρωτ. 529

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσφιλες δελφοί εράρχαι καί τέκνα ν Κυρί γαπητά,

ποτελε κοινήν πεποίθησιν, τι ες τήν ποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον πειλεται σον ποτέ λλοτε ες τήν στορίαν τς νθρωπότητος. Τό μέγεθος τς πειλς ποκαλύπτεται ες τό γεγονός τι τό διακύβευμα δέν εναι πλέον  ποιότης τς ζως, λλά  διατήρησις ατς ες τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν ες τήν στορίαν, νθρωπος δύναται νά καταστρέψ τούς ρους τς ζως πί τς γς. Τά πυρηνικά πλα εναι τό σύμβολον τοπρομηθεϊκο τιτανισμο το νθρώπου, πτή κφρασις το «συμπλέγματος παντοδυναμίας» το συγχρόνου «νθρωποθεο».

Ες τήν χρσιν τς πηγαζούσης κ τς πιστήμης καί τς τεχνολογίας σχύος, ποκαλύπτεται σήμερον μφισημία τς λευθερίας το νθρώπου.  πιστήμη πηρετε τήν ζωήν, συμβάλλει ες τήν πρόοδον, ες τήν ντιμετώπισιν τν σθενειν καί πολλν καταστάσεων α ποαι θεωροντο μέχρι σήμερον «μοιρααι», δημιουργε νέας θετικάς προοπτικάς διά τό μέλλον. μως, ταυτοχρόνως, δίδει ες τόν νθρωπον πανίσχυρα μέσα,  κακή χρσις τν ποίων δύναται νά ποβ καταστροφική. Βιομεν τήν ξελισσομένην καταστροφήν τοφυσικο περιβάλλοντος, τς βιοποικιλότητος, τς χλωρίδος καί τς πανίδος, τήν ρύπανσιν τν δατίνων πόρων καί τς τμοσφαίρας, τήν προϊοσαν νατροπήν τς κλιματικς σορροπίας καί λλας περβάσεις ρίων καί μέτρων ες πολλάς διαστάσεις τς ζως. ρθς καί προσφυς πεφάνθη  Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας (Κρήτη 2016), τι « πιστημονική γνσις δέν κινητοποιε τήν θικήν βούλησιν τονθρώπου,  ποος, καίτοι γνωρίζει τούς κινδύνους, συνεχίζει νά δρ ς άν δέν γνώριζεν» (γκύκλιος, § 11).

Εναι προφανές τι  προστασία το κοινο γαθο, το κεραίου φυσικο περιβάλλοντος, εναι κοινή εθύνη λων τν κατοίκων τς γς.  σύγχρονος κατηγορική προστακτική διά τήν νθρωπότητα εναι νά ζμεν χωρίς νά καταστρέφωμεν τό περιβάλλον. ν μως ες προσωπικόν πίπεδον καί πό πολλάς κοινότητας, μάδας, κινήματα καί ργανώσεις πιδεικνύεται μεγάλη εαισθησία καί οκολογική εθύνη, τά κράτη καί ο οκονομικοί παράγοντες δυνατον, ν νόματι γεωπολιτικν σχεδιασμν καί τς «διονομίας τς οκονομίας», νά λάβουν τάς ρθάς ποφάσεις διά τήν προστασίαν τς κτίσεως καί καλλιεργον τήν ψευδαίσθησιν τι τά περί «παγκοσμίου οκολογικς καταστροφς» εναι δεολόγημα τν οκολογικν κινημάτων καί τι τό φυσικόν περιβάλλον χει τήν δύναμιν νά νανεώνεται φ᾿ αυτο. Τό κρίσιμον ρώτημα, μως, παραμένει: Πόσον θά νθέξ  φύσις τάς κάρπους συζητήσεις καί τάς διασκέψεις, τήν περαιτέρω καθυστέρησιν ες τήν νάληψιν ποφασιστικν δράσεων διά τήν προστασίαν της;

Τό γεγονός τι κατά τήν διάρκειαν τς πανδημίας το νέου κορωνοϊο Covid-19, μέ τόν πιβληθέντα περιορισμόν τν μετακινήσεων, τό κλείσιμον ργοστασίων καί τήν μείωσιν τς βιομηχανικς δραστηριότητος καί παραγωγς, παρετηρήθη μείωσις τν ρύπων καί τς πιβαρύνσεως τς τμοσφαίρας, πέδειξε τόν νθρωπογεν χαρακτρα τς συγχρόνου οκολογικς κρίσεως. Κατέστη εκ νέου σαφές τι  βιομηχανία,  σύγχρονος τρόπος μετακινήσεως, τό ατοκίνητον καί τό εροπλάνον,  διαπραγμάτευτος προτεραιότης τν οκονομικν δεικτν καί λλα συναφπρεάζουν ρνητικς τήν περιβαλλοντικήν σορροπίαν καί τι η λλαγή πορείας πρός τήν κατεύθυνσιν μις οκολογικς οκονομίας ποτελε δήριτον ναγκαιότητα. Δέν πάρχει ληθής πρόοδος, η ποία στηρίζεται ες τήν καταστροφήν το φυσικο περιβάλλοντος. Εναι διανόητον νά λαμβάνωνται οκονομικαί ποφάσεις χωρίς νά συνυπολογίζωνται α οκολογικαί πιπτώσεις των.  οκονομική νάπτυξις δέν εναι δυνατόν νά παραμέν φιάλτης διά τήν οκολογίαν. Εμεθα βέβαιοι τι πάρχει ναλλακτική δός οκονομικς ργανώσεως καί ναπτύξεως ναντι το οκονομισμο καί το προσανατολισμο τς οκονομικς δραστηριότητος ες τήν μεγιστοποίησιν τς κερδοφορίας. Τό μέλλον τς νθρωπότητος δέν εναι  homo oeconomicus.

Τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, τό ποον κατά τάς τελευταίας δεκαετίας πρωτοστατε ες τόν χρον τς προστασίας τς κτίσεως, θά συνεχίσ τάς οκολογικάς του πρωτοβουλίας, τήν ργάνωσιν οκολογικν συνεδρίων, τήν κινητοποίησιν τν πιστν καί πρωτίστως τς νεολαίας, τήν νάδειξιν τς προστασίας το περιβάλλοντος ες βασικόν θέμα το διαθρησκειακο διαλόγου καί τν κοινν πρωτοβουλιν τν θρησκειν, τάς παφάς μέ πολιτικούς γέτας καί θεσμούς, τήν συνεργασίαν μέ περιβαλλοντικάς ργανώσεις καί οκολογικά κινήματα. Εναι προφανές τι  σύμπραξις διά τήν προστασίαν το περιβάλλοντος δημιουργε διαύλους πικοινωνίας καί δυνατότητας διά νέας κοινάς δράσεις.

παναλαμβάνομεν, τι α περιβαλλοντικαί δραστηριότητες το Οκουμε-νικο Πατριαρχείου εναι προέκτασις τς κκλησιολογικς ατοσυνειδησίας του καί δέν ποτελον πλς περιστασιακήν ντίδρασιν ες ν νέον φαινόμενον.  δία  ζωή τς κκλησίας εναι φηρμοσμένη οκολογία. Τά μυστήρια τς κκλησίας, σύνολος λατρευτική ζωή,  σκητισμός καί  κοινοτισμός,  καθημερινότης τν πιστν, κφράζουν καί παράγουν βαθύτατον σεβασμόν πρός τήν κτίσιν.  οκολογική εαισθησία τς ρθοδοξίας δέν δημιουργήθη, λλά νεδείχθη από τήν σύγχρονον περιβαλλοντικήν κρίσιν.  γών διά τήν προστασίαν τς δημιουργίας εναι κεντρική διάστασις τς πίστεώς μας.  σεβασμός το περιβάλλοντος εναι μπρακτος δοξολογία το νόματος το Θεον  καταστροφή τς κτίσεως εναι προσβολή το Δημιουργολως σύμβατος μέ τάς βασικάς παραδοχάς τς χριστιανικς θεολογίας.

Τιμιώτατοι δελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Α οκοφιλικαί ξίαι τς ρθοδόξου παραδόσεως,  πολύτιμος παρακατα-θήκη τν Πατέρων, ποτελον νάχωμα κατά τς κουλτούρας, ξιολογική βάσις τς ποίας εναι  κυριαρχία το νθρώπου πί τς φύσεως. πίστις ες Χριστόν μπνέει καί νισχύει τήν νθρωπίνην προσπάθειαν νώπιον καί τν μεγίστων δυσκολιν. πό τό πρσμα τς πίστεως, δυνάμεθα νά νακαλύπτωμεν καί νά ξιολογμεν χι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, λλά καί τάς θετικάς δυνατότητας καί προοπτικάς το συγχρόνου πολιτισμο. Καλομεν τούς ρθοδόξους νέους καί τάς νέας νά συνειδητοποιήσουν τήν σημασίαν το νά ζον ς πιστοί χριστιανοί καί σύγχρονοι νθρωποι. πίστις ες τόν αώνιον προορισμόν το νθρώπου κρατύνει τήν μαρτυρίαν μας ν τ κόσμ.

ν τ πνεύματι τούτ, εχόμενοι κ Φαναρίου πσιν μν ασιον καί παντευλόγητον τό νέον κκλησιαστικόν τος, καρποτόκον ες ργα χριστοπρεππ᾿ γαθ τς κτίσεως λης καί πρός δόξαν το πανσόφου Ποιητο τν πάντων, πικαλούμεθα φ᾿ μς, πρεσβείαις τς Παναγίας τς Παμμακα-ρίστου, τήν χάριν καί τό λεος τοΘεο τν θαυμασίων.
     
,βκ’ Σεπτεμβρίου α’
 Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εχέτης πάντων μν