miércoles, 1 de septiembre de 2021

Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για την ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2021)


† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Τιμιώτατοι δελφοί καί τέκνα ν Κυρί γαπητά,


 ορτή τς νδίκτου,  πίσημος μέρα προσευχν διά τό φυσικόν περι-βάλλον, ερίσκει καί φέτος τήν νθρωπότητα ντιμέτωπον μέ ντονα καιρικά φαινόμενα λόγ τς προϊούσης κλιματικς λλαγς, καταστροφικάς πλημμύρας καί πυρκαϊάς ες λον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ τήν πανδημίαν το κορωνοϊο καί τάς κοινωνικάς καί οκονομικάς πιπτώσεις της.


Τό γεγονός τι τά περιοριστικά μέτρα ες τάς μετακινήσεις καί  πιβολή ρίων ες τήν βιομηχανικήν παραγωγήν δήγησαν ες μείωσιν τν ρύπων καί τς κπομπς ερίων, πρξεν ν πί πλέον σημαντικόν δίδαγμα περί τς λληλουχίας τν πάντων ν τ κόσμ καί περί τς λληλοπεριχωρήσεως πασν τν διαστάσεων τς ζως. πεκαλύφθη πίσης κ νέου τι α οκολογικαί πρωτοβουλίαι το Οκουμενικο Πατριαρχείου, α ποαι ποτελον προέκτασιν τς θεολογίας καί τς λειτουργικς παραδόσεως τς κκλησίας, συμπορεύονται μέ τάς διαπιστώσεις τς πιστήμης καί τήν προτροπήν κ μέρους τν εδημόνων πρός πολύπλευρον κινητοποίησιν διά τήν προστασίαν τς κεραιότητος το φυσικο περιβάλλοντος.


Προσευχόμεθα διά τήν ταχεαν πέρβασιν τν συνεπειν τς γειονομικς κρίσεως καί διά τόν νωθεν φωτισμόν τν κυβερνήσεων παγκοσμίως, στε νά μή πιστρέψουν  νά πιμείνουν ες τόν οκονομισμόν, ες κείνας τάς ρχάς ργανώσεως τς οκονομικς ζως, τς παραγωγς καί τς καταναλώσεως καί τς ξαντλητικς κμεταλλεύσεως τν φυσικν πόρων, α ποαι σχυον πρό τς πανδημίας. Ελικρινής εχή τς μν Μετριότητος εναι καί  τερματισμός τς διαδόσεως ψευδοεπιστημονικν πόψεων περί δθεν πικινδυνότητος τν μβολίων κατά το κορωνοϊο Covid-19, τς κατασυκοφαντήσεως τν εδικν καί τς νερματίστου ποβαθμίσεως τς σοβαρότητος τς νόσου. Δυστυχς, παρόμοιαι θέσεις διαδίδονται καί ναφορικς πρός τήν κλιματικήν λλαγήν, τά ατια καί τά λέθρια πακόλουθά της.  πραγματικότης εναι τελείως διαφορετική, νώπιον δέ ατς παιτεται πευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις καί κοινόν ραμα.


Εναι διανόητον νά δρανμεν, ν πιγνώσει τν κοινν διά τό νθρώπινον γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων.  διαφορία διά τόν πάσχοντα συνάν-θρωπον καί διά τήν καταστροφήν τς «καλς λίαν» δημιουργίας εναι προσβολή το Θεο καί θέτησις τν ντολν του. που πάρχει σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί μπρακτος γάπη πρός τόν «γαπημένον το Θεο» νθρωπον, κε εναι παρών  Θεός. 


Μετά τήν γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (Κρήτη 2016), τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, συμφώνως πρός τό πνεμα καί τάς ποφάσεις ατς, ρισε μίαν πίσημον πιτροπήν κ θεολόγων διά τήν κατάρτισιν νός κειμένου περί τν κοινωνικν συνεπειν τς πίστεώς μας καί περί τς κοινωνικς ποστολς καί μαρτυρίας τς ρθοδόξου κκλησίας ες τόν σύγχρονον κόσμον. Ες τό κείμενον τοτο, τό ποον χει γκριθ πρός δημοσίευσιν πό τς περί μς γίας καί ερς Συνόδου καί φέρει τόν τίτλον πέρ τς το κόσμου ζως. Τό κοινωνικόν θος ν τρθοδόξ κκλησί, σημειονται προσφυς τά ξς: « κκλησία νθαρρύνει τούς πιστούς νά εναι εγνώμονες διά τά ερήματα τν πιστημν καί νά δέχωνται κόμη καί κενα τά ποα, νδεχομένως, θά τούς πεχρέωναν νά ναθεωρήσουν τάς ντιλήψεις των διά τήν στορίαν καί τό πλαίσιον τς κοσμικς πραγματικότητος.  πιθυμία δι᾿ πιστημονικήν γνσιν πορρέει πό τήν δίαν πηγήν μέ ατήν το μέρου τς πίστεως νά εσέλθ τι βαθύτερον ες τό μυστήριον το Θεο». (§ 71).


 γία το Χριστο Μεγάλη κκλησία προβάλλει μετ᾿έμφάσεως τό διαί-ρετον τς προστασίας το φυσικοπεριβάλλοντος καί τς φιλανθρώπου μερίμνης διά τόν πλησίον. Τόσον  οκοφιλική συμπεριφορά, σον καί ναγνώρισις τς ερότητος το νθρωπίνου προσώπου, εναι «λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί διαστάσεις τς εχαριστιακς πραγματώσεως τς κκλησίας.  ζωή τς κκλησίας εναι μπρακτος σεβασμός τς κτίσεως καί τόπος καί τρόπος το πολιτισμο το προσώπου καί τς λληλεγγύης.


Τιμιώτατοι δελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,         


Ες ατήν τήν δύσκολον περίοδον,  νάληψις πρωτοβουλιν διά τόν περιο-ρισμόν τς πανδημίας ποτελεβασικόν ποιμαντικόν καθκον διά τήν κκλησίαν. Κατηγορική θική πιταγή εναι πίσης  στήριξις τς γενικς προσβάσεως ες τόν μβολιασμόν κατά το κορωνοϊο, πρωτίστως δέ διά τούς πτωχοτέρους λαούς, κατά τόν Κυριακόν λόγον, «φ᾿ σον ποιήσατε νί τούτων τν δελφν μου τν λαχίστων, μοί ποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40). φείλομεν νά γαπμεν λλήλους «καθώς  Χριστός γάπησεν μς» (φέσ. ε’, 2) καί νά ναδεικνυώμεθα «ερες» τς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί καλλιεργοντες ατήν μέ πιμέλειαν καί στοργήν, ναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοτο δρον τς Θείας Χάριτος μετ᾿ εχαριστίας ες τόν Κτίστην τν πάντων.


Κατακλείοντες, εχόμεθα λοθύμως πσιν μν ελογημένον, γιές καί καλλίκαρπον τό νέον κκλησιαστικόν τος καί πικαλούμεθα φ᾿ μς, μεσιτεί τς Παναγίας τς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί τό λεος τοΚυρίου καί Σωτρος μν ησο Χριστο  δόξα καί τό κράτος ες τούς περάντους αἰῶνας. μήν!            


,βκα’ Σεπτεμβρίου α’


 Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εχέτης πάντων μν