martes, 21 de diciembre de 2021

Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις 2021


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


* * *


δελφοί συλλειτουργοί καί ελογημένα τέκνα,


Φθάσαντες καί πάλιν ες τήν πάμφωτον ορτήν τς κατά σάρκα Γεννήσεως το πισκεψαμένου μς ξ ψους Σωτρος Χριστο, δοξάζομεν ν ψαλμος καί μνοις τό περουράνιον νομα Ατονανθρώπησις το προαιωνίου Λόγου το Θεο εναι «τς σωτηρίας μν τ κεφάλαιον», τό πέρλογον «ε μυστήριον» τς θεανθρωπίνης κοινωνίας.  Θεός, ς λέγει μέ πέροχον τρόπον γιος Μάξιμος  μολογητής, «ς φιλάνθρωπος κ τς νθρώπου οσίας ληθς νθρωπος γεγονώς, τν το πς νθρωπος γέγονε τρόπον μένει δι παντς χων νέκφαντον· πρ νθρωπον γρ γέγονεν νθρωπος»[1].


 θεία νσάρκωσις, μο μετά τς φανερώσεως τς ληθείας περί το Θεοποκαλύπτει καί τήν λήθειαν καί τόν τελικόν προορισμόν το νθρώπου, τήν κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτατα,  γιος Νικόλαος Καβάσιλας διακηρύσσει τι  Χριστός «τν ληθινν νθρωπον κα τέλειον πρτος καμόνος δειξεν»[2]. κτοτε,  τιμν τόν Θεόν φείλει νά σέβεται καί τόν νθρωπον, καί  ποτιμν τόν νθρωπον σεβε πρός τόν Θεόν, τόν προσλαβόντα τήν μετέραν φύσιν. ν Χριστ λόγος τς θεολογίας περί το Θεο εναι ν τατ καί λόγος περί το νθρώπου.  νσαρκος Θεία Οκονομία ναιρε ριστικς τήν εκόνα το Θεο ς δυνάστου, τιμωρο καί ντιπάλου το νθρώπου. Χριστός εναι πανταχο, πάντοτε καί ν παντί  ρνησις τς ρνήσεως το νθρώπου καί περασπιστής τς λευθερίας του.  ζωή τς κκλησίας, ς  σάρξ τήν ποίαν νέλαβεν νανθρωπήσας Υός καί Λόγος το Θεο[3], κπροσωπεκφράζει καί διακονε ατό τό πανσωστικόν μυστήριον τς θεανθρωπινότητος.


Μέ λάβαρον τήν ν Χριστ «λλην πλσιν» το νθρώπου καί τήν νακαίνισιν συμπάσης τς κτίσεως,  κκλησία δίδει καί σήμερον τήν καλήν μαρτυρίαν ναντι λων τν ξελίξεων, α ποαι πειλον τήν ερότητα το νθρωπίνου προσώπου καί τήν κεραιότητα τς δημιουργίας, βιοσα καί κηρύττουσα τήν λήθειαν τς γνησίας πνευματικς ζως καί τόν πολιτισμόν τς γάπης καί τς λληλεγγύης. Διδοσα λόγον «περ τς ν μν λπίδος»[4], οδόλως θεωρε τόν σύγχρονον πολιτισμόν ς τήν νέαν μαρτόζωον Νινευί, πικαλουμένη ς  ωνς τήν θείαν μνιν π᾿ ατόν καί τόν φανισμόν του, λλά γωνίζεται διά τήν ν Χριστ μεταμόρφωσιν ατοπαιτεται ες τήν ποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος χι ντίλογος, μετοχή χι ποχή, συγκεκριμένη πρξις χι πόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις χι γενική πόρριψις. λα ατά δέν λειτουργον ες βάρος τς πνευματικότητος καί τς λατρευτικς ζως, λλά ναδεικνύουν τήν διάσπαστον νότητα τς λεγομένης «καθέτου» καί «ριζοντίου» διαστάσεως τς κκλησιαστικς παρουσίας καί μαρτυρίας. Πιστότης ες τήν παράδοσιν τς κκλησίας δέν εναι γκλωβισμός ες τό παρελθόν, λλά ξιοποίησις τς πείρας το παρελθόντος προσφυς ν τ παρόντι.


Καί κατά τό παριππεον τος,  πανδημία το κορωνοϊο Covid – 19 ταλάνισε τήν νθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν το λέους, τόν κρατύναντα τούς εδικούς πιστήμονας ες τήν νάπτυξιν ποτελεσματικν μβολίων καί λλων φαρμάκων διά τήν ντιμετώπισιν τς κρίσεως καί καλομεν σους πιστούς δέν χουν κόμη μβολιασθ νά τό πράξουν, πάντας δέ νά κολουθον τά προτεινόμενα πό τν γειονομικν ρχν μέτρα προστασίας.  πιστήμη, φ᾿ σον λειτουργε ς διάκονος το νθρώπου, εναι πολύτιμον δρον το Θεοφείλομεν νά δεχώμεθα εγνωμόνως τό δρον καί νά μή παρασυρώμεθα πό τάς νευθύνους φωνάς τν μή παϊόντων καί τν ατοανακηρυχθέντων ες κπροσώπους το Θεο καί τς γνησίας πίστεως «πνευματικν συμβούλων», ατοαναιρουμένων μως οκτρς, λόγ τς πουσίας γάπης πρός τόν δελφόν, τήν ζωήν το ποίου κθέτουν ες μέγαν κίνδυνον.


Τιμιώτατοι δελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,


Μέ μετακίνητον πίστιν τι τήν ζωήν κάστου ξ μν καί τήν πορείαν τς νθρωπότητος λης κατευθύνει  Θεός τς σοφίας καί τς γάπης, προσβλέπομεν ες ν ασιον 2022, τό ποον, νεξαρτήτως τν ξωτερικν δεδομένων καί τν ξελίξεων, θά εναι δι᾿ μς πάντας τος σωτήριον, φ᾿ σον καί κατ᾿ ατό τήν πορείαν τν πραγμάτων κατευθύνει  φιλανθρώπως πάντα οκονομν Χριστός, «ς πάντας νθρώπους θέλει σωθναι κα ες πίγνωσιν ληθείας λθεν» [5]. 


Το Κυρίου εδοκοντος, κατά τήν γίαν καί Μεγάλην βδομάδα το περχομένου τους, θά πραγματοποιηθ ν τ πανσέπτ καθ᾿ μς Κέντρ τελετή Καθαγιασμο το γίου Μύρου. Θεωρομεν νεπανάληπτον θείαν δωρεάν πρός τήν μν Μετριότητα, τι θά ξιωθμεν νά προστμεν τς πανηγυρικς καί κατανυκτικς ατς τελετουργίας διά τετάρτην φοράν κατά τήν διάρκειαν τς ταπεινς μν Πατριαρχίας. Δόξα τ Θε πάντων νεκεν!


Μέ ατά τά ασθήματα, προσκυνοντες εσεβοφρόνως τό ν Βηθλεέμ τεχθέν παιδίον ησον, στρέφομεν τήν σκέψιν μν πρός τούς κεσε δελφούς Χριστιανούς μας καί προσευχόμεθα διά τήν ερηνικήν καί ρμονικήν συνύπαρξιν λων τν διαβιούντων ες τήν γίαν Γν. 


πί δέ τούτοις, εχόμεθα πσιν μν, τος γγύς καί τος μακράν, ελογημένον τό γιον Δωδεκαήμερον, γιηρόν δέ, καλλίκαρπον ν ργοις γαθος καί μεστόν θείων δωρημάτων τόν νέον νιαυτόν τς χρηστότητος το Κυρίου,   δόξα καί τό κράτος ες τούς περάντους αἰῶνας. μήν.


Χριστούγεννα ‚βκα’


†  Κωνσταντινουπόλεως


διάπυρος πρός Θεόν εχέτης πάντων μν


——————————————–


[1] Μαξίμου το μολογητο, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικ κα Οκονομικ περ ρετς κα κακίας, κατοντς πρώτη, ΙΒ´, PG 90, 1184. 


[2] Νικολάου Καβάσιλα, Περ τς ν Χριστ ζως, PG 150, 680-81.


[3] Πρβλ. ωάννου Χρυσοστόμου, μιλία πρ τς ξορίας, PG 52, 429.


[4] Πρβλ. Α’ Πέτρ. γ’, 15.


[5]  Α’ Τιμ. β’, 4.