domingo, 31 de diciembre de 2023

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου | Mensaje del S.E.R. Bessarión | Message of H.E. Vissarion

 


ΕΛΛ (> ΕSP >> ENG)

Η Ιερά Μητρόπολίς μας, αποχαιρετά το 2023 συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη εικοσαετία της ζωής της, έχοντας ζήσει την αφάνταστη και μοναδική ευλογία της επισκέψεως του πνευματικού μας πατρός, του πνευματικού πατρός όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στην έδρα της Μητρόπολής μας στην Ισπανία, στην Μαδρίτη και την Σαλαμάνκα.

Ο ερχομός του Παναγιωτάτου έδωσε ένα καινούργιο έναυσμα για την συνέχιση της μαρτυρίας της Ιεράς μας Μητρόπολης μέσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, μέσα στην Ιβηρική χερσόνησο.

Μνημονεύουμε εν ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Κύριό μας του ονόματος του μακαριστού μητροπολίτου Γαλλίας κυρού Μελετίου Καραμπίνη (1963-1988, +1993) ο οποίος προ πεντηκονταετίας είχε τον φωτισμό από τον Θεό ώστε να διοργανώσει την πρώτη ορθόδοξη ενορία στην Μαδρίτη χτίζοντας τον όμορφο βυζαντινού ρυθμού ναό μας των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου, ο οποίος μετά, με την πρόνοια του Θεού, βρέθηκε να είναι ο καινούργιος μητροπολιτικός και καθεδρικός ναός της νέας Μητροπόλεώς μας.

Μνημονεύουμε του ονόματος του μακαριστού κυρού Επιφανίου Περιάλα (2003-2007, +2010 ως μητροπολίτης Βρυούλων) πρώτου ποιμενάρχου της μητροπόλεώς μας. Μνημονεύουμε ευγνωμόνως του αμέσου προκατόχου μας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας κ. Πολυκάρπου (2007-2021), ο οποίος σε συνέχεια με τον προκάτοχό του κυρό Επιφάνιο μόχθησε για την μαρτυρία της Μητροπόλεώς μας.

Ζητούμε τις ευχές όλων των αγίων της Ιβηρικής χερσονήσου, πρωτίστως δε του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Ζεβεδαίου, προστάτου όλης της Ιβηρικής χερσονήσου, των Αγίων Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου και πάνω απ’ όλα της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, ώστε η μαρτυρία της Ιεράς μας Μητρόπολής, της Ορθοδοξίας στην Ισπανία, την Πορτογαλία και στο σύνολο της επικράτειας της Ιβηρικής χερσονήσου να συνεχίσει και την επόμενη εικοσαετία και στον διηνεκή αιώνα με την χάρη του Θεού.

Ο Μητροπολίτης,

ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων

ESP

Nuestra Sacra Metrópolis se despide del 2023, cumpliendo las dos primeras décadas de su existencia y habiendo vivido la increíble y singular bendición de la visita de nuestro padre espiritual, del padre espiritual de toda la Iglesia Ortodoxa, Su Toda Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé, a la sede de nuestra Metrópolis en España, en Madrid y en Salamanca.

La llegada de Su Toda Santidad marcó un nuevo impulso para la continuación del testimonio de nuestra Sacra Metrópolis en España y Portugal, y en la Península Ibérica en su conjunto.

Con gratitud y agradecimiento a nuestro Señor, conmemoramos al Metropolitano de Francia Meletios Karabinis (1963-1988, +1993), quien, hace cincuenta años, recibió la inspiración de Dios para organizar la primera parroquia ortodoxa en Madrid, construyendo la hermosa iglesia de estilo bizantino de los Santos Andrés y Demetrio, la cual, por la providencia de Dios, se convertiría más tarde en la iglesia metropolitana y catedral de nuestra recién fundada Metrópolis.

También conmemoramos a Epifanio Perialas (2003-2007, +2010 como Metropolitano de Bryoula), el primer pastor de nuestra Metrópolis. Con gratitud, conmemoramos a nuestro predecesor inmediato, Su Eminencia el Metropolitano Policarpo de Italia (2007-2021), quien, siguiendo los pasos de su predecesor Epifanio, trabajó incesantemente para hacer visible el testimonio de nuestra Metrópolis.

Rogamos las oraciones de todos los santos de la Península Ibérica, especialmente del Santo Apóstol Santiago de Zebedeo, el santo patrón de la Península Ibérica, del Santo Apóstol Andrés el Primer Llamado y del Gran Mártir Demetrio el Miroblita, y sobre todo, de Nuestra Señora Madre de Dios, nuestra Panagia, para que el testimonio de nuestra Santa Metrópolis, de la Ortodoxia en España, Portugal y en todo el territorio de la Península Ibérica, continúe en las próximas dos décadas y en el siglo venidero con la gracia de Dios.

El Metropolita, 

BESSARIÓN, Arzobispo Metropolitano de España y Portugal
© Casa de S.M. el Rey


© Casa de S.M. el Rey


© Casa de S.M. el Rey


ENG

Our Holy Metropolis bids farewell to 2023, completing in this way the first two decades of its existence and having experienced the incredible and unique blessing of the visit of our spiritual father, the spiritual father of the entire Orthodox Church, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, to the seat of our Metropolis in Spain, in Madrid and Salamanca.

The coming of His All-Holiness provided a new impetus for the continuation of the witness of our Holy Metropolis in Spain and Portugal and in the Iberian Peninsula as a whole.

With gratitude and thanks to our Lord, we commemorate the late Metropolitan of France Meletios Karabinis (1963-1988, +1993), who, fifty years ago, received the inspiration from God to organize the first Orthodox parish in Madrid, building the beautiful Byzantine-style church of Saints Andrew and Demetrius, which later, through God’s providence, became the metropolitan and cathedral church of our newly founded Metropolis.

We also commemorate the late Epiphanios Perialas (2003-2007, +2010 as Metropolitan of Bryoula), the first shepherd of our Metropolis. Gratefully, we commemorate our immediate predecessor, His Eminence Metropolitan Polykarpos of Italy (2007-2021), who, following in the footsteps of his predecessor Epiphanios, labored for the witness of our Metropolis.

We seek the prayers of all the saints of the Iberian Peninsula, especially Saint Apostle James the Zebedee, the patron saint of the Iberian Peninsula, the Holy Apostle Andrew the First-Called, and the Great Martyr Demetrius the Myroblyte, and above all, our Lady Theotokos, our Panagia, so that the witness of our Holy Metropolis, of Orthodoxy in Spain, Portugal and throughout the territory of the Iberian Peninsula, may continue with God’s grace in the next two decades and in the ages to come.

The Metropolitan,

VISSARION, Metropolitan Archbishop of Spain and Portugal


photo credits: 
© Ecumenical Patriarchate, N. Papachristou
- © Casa de S.M. el Rey - © Fotografías Archimadrid.es - © Universidad Pontificia de Salamanca - © Conferencia Episcopal Española