jueves, 19 de diciembre de 2019

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2019


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

ερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι δελφοί,
 προσφιλέστατα τέκνα ν Κυρί,

 Φθάσαντες τήν μεγάλην ορτήν τν Χριστουγέννων, δοξολογομεν ν μνοις κα δας πνευματικας τόν δι᾿ μς τούς νθρώπους κενώσαντα αυτόν καί τήν μετέραν σάρκα ναλαβόντα Κύριον, να λυτρώσηται μς κ τς «δουλείας το λλοτρίου» καί νοίξ τ γένει τν νθρώπων Παραδείσου τάς πύλας. γάλλεται  κκλησία το Χριστο, βιοσα λειτουργικς τό λον μυστήριον τς Θείας Οκονομίας, προγευομένη τς δόξης τς σχατολογικς Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπς τήν καλήν μαρτυρίαν τς πίστεως, τς λπίδος καί τς γάπης ν τ κόσμ.

  «οκ κ το κόσμου» χαρακτήρ τς κκλησίας χι μόνον δέν τήν ποκόπτει πό τήν στορικήν καί τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, λλά μπνέει καί νδυναμώνει τήν μαρτυρίαν ατς. Οτως,  κκλησία, ν ναφορ πάντοτε πρός τόν αώνιον προορισμόν το νθρώπου, διακονε τάς παρξιακάς νάγκας ατοπιχέει, ς  Καλός Σαμαρείτης, «λαιον καί ονον» πί τάς πληγάς, καθισταμένη  «πλησίον» παντός «μπεσόντος ες τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι’, 25 – 37), ωμένη τάς συγχρόνους «σθενείας το πολιτισμο», φωτίζουσα τάς διανοίας καί τάς καρδίας τν νθρώπων.  πνευματικότης, ς παρουσία το γίου Πνεύματος ες τήν ζωήν τν πιστν, σημαίνει μαρτυρεν ργ καί λόγ περί τς ν μν λπίδος καί δέν χει σχέσιν μέ γονον σωστρέφειαν. Τό γιον Πνεμα εναι ζως χορηγός, πηγή γαθότητος, νομή χαρισμάτων, ζωή καί φς.  χριστιανός εναι φλεγόμενος νθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί φιλοκαλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.

Τό Εαγγέλιον τν Χριστουγέννων κούεται καί φέτος ες ν πολιτισμικόν περιβάλλον, που ψίστη ξία θεωρεται τό «τομικόν δικαίωμα».  αυτοκεντρισμός καί  φενάκη τς ατοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ξασθενίζουν τό φιλάλληλον πνεμα καί τήν λληλεγγύην καί ργαλειοποιον τάς διανθρωπίνας σχέσεις.  κρατος οκονομισμός καί  κκοσμίκευσις βαθύνουν τό παρξιακόν κενόν καί δηγον ες συρρίκνωσιν τν δημιουργικν δυνάμεων το νθρώπου.

 κκλησία εναι δύνατον νά γνοήσ τάς ξελίξεις ατάς, τάς συνεπείας τν ποίων φίστανται πρωτίστως ονέοι, μέ χημα τάς σαγηνευτικάς μηχανάς το τεχνολογικο πολιτισμο καί τάς παντοειδες ποσχέσεις «ψευδν παραδείσων».  γία καί Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας (Κρήτη, 2016) κάλεσε μετ᾿ μφάσεως τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν τι εναι φορες τς μακραίωνος καί ελογημένης παραδόσεως τς ρθοδόξου κκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί ο συνεχισταί ατς», νά συμμετέχουν νεργς ες τήν ζωήν τς κκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργον μέ δυναμισμόν τάς αωνίους ξίας τς ρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» (γκύκλιος, § 8 καί 9).

 ν τ πνεύματι τούτ, στοιχοντες τ προτροπ τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου καί μέ ναφοράν ες τήν πρόσφατον κλογήν καί γκατάστασιν τν νέων ρχιεπισκόπων μερικς, Αστραλίας καί Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας ες τάς τρες μεγάλας παρχίας το Οκουμενικο Θρόνου ν τ Διασπορνακηρύσσομεν τό τος 2020 «τος ποιμαντικο  νακαινισμο καί φειλετικς μερίμνης διά τήν νεολαίαν», καλοντες σύμπαντα τόν καθ᾿ μς ερόν κλρον καί τόν χριστεπώνυμον λαόν ες συμμετοχήν καί ες στήριξιν τς νθέου ταύτης προσπαθείας.

 ποβλέπομεν ες τήν νάπτυξιν μις «διαλεγομένης Ποιμαντικς» μέ φαντασίαν καί ραμα, μέ κλόνητον πίστιν ες τήν είρυτον χάριν το Θεο καί μέ μπιστοσύνην ες τήν δύναμιν τς λευθερίας το νθρώπου. προσωποκεντρική ατή Ποιμαντική φείλει νά στρέφ τούς νέους πό τό «ζητεν τά αυτν» καί τό «αυτος ρέσκειν», ες τήν «ο ζητοσαν τά αυτς» γάπην καί ες τό «ρέσκειν Θε», πό τά «γαθά» ες τό «γαθόν», πό τό «πολλν δεσθαι» ες τό «ν, ο στι χρεία», συμβάλλουσα ες τήν νάδειξιν τν χαρισμάτων κάστου ξ ατν.  ληθς λεύθερος αυτός γεννται διά τς προσφορς το αυτο μας.

 Βάσις διά τήν φύπνισιν τς χριστιανικς συνειδήσεως παραμένει καί σήμερον  βίωσις καί  κατανόησις τονοήματος τς χριστιανικς λατρείας, το κοινοτικο, εχαριστιακο καί σχατολογικο χαρακτρος της. Ο νέοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν τι  κκλησία δέν εναι σωματεον χριστιανν λλά «Σμα Χριστο». Καλομεν τόν νά τήν οκουμένην ερόν κλρον τς γίας το Χριστο Μεγάλης κκλησίας ες μίαν «κενωτικήν» ποιμαντικήν κινητοποίησιν. Δέν θά ναμένωμεν νά λθουν ο νέοι καί α νέαι πρός μς, λλά πορευόμεθα μες πρός ατούς, χι ς κριταί λλά ς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», ς «τήν ψυχήν ατο τίθησιν πέρ τν προβάτων» (ωάν. ι’, 11).  ποιμήν ερίσκεται πάντοτε ν γρηγόρσει καί πιφυλακ, γνωρίζει τάς ποιμαντικάς νάγκας τν νέων καί τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί δρ ναλόγως.  ποιμαντική του παρέμβασις ντλε μπνευσιν καί κατεύθυνσιν πό τήν παράδοσιν τς κκλησίας, προσφέρουσα ες τούς νέους χι πλς «βοήθειαν», λλά τήν «λήθειαν» τς λευθερίας, « Χριστός μς λευθέρωσεν» (Γαλ. ε’, 1).

Μέ ατάς τάς σκέψεις, προσκυνοντες μετ᾿ ελαβείας τό Θεον Βρέφος τς Βηθλεέμ, εχόμεθα πσιν μν, κ το πανεόρτου Φαναρίου, ελογημένον τό γιον Δωδεκαήμερον καί εκαρπον τόν πί θύραις νέον σωτήριον νιαυτόν, πικαλούμενοι φ᾿ μς τήν είζωον χάριν καί τό μέγα λεος το συγκαταβάντος τ γένει τν νθρώπων Σωτρος Χριστο, το «Θεο μεθ᾿ μν».

 Χριστούγεννα ‚βιθ’

†  Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εχέτης πάντων μν